信息发布者:admin
        huà
      1 画

  yuǎn kàn shān yǒu sè
 远 看 山 有 色,

  jìn tīng shuǐ wú shēng

 近 听 水 无 声,

  chūn qù huā hái zài

 春 去 花 还 在,

   rén lái niǎo bú jīng

 人 来 鸟 不 惊。

   ________________________________________
   远 色 近 听 无 声
   春 还 人 来 惊

   ________________________________________